TEST

  
   TERAPEUTA ZAJĘCIOWY - jako nowy zawód
     (badanie ankietowe)


Witamy Państwa,

W ramach prowadzonych przez nas badań, związanych ze zwiększeniem kompetencji terapeuty zajęciowego (zgodnie z wytycznymi ENOTHE ), chcemy poprosić Państwa o wypełnienie zmieszczonej na tej stronie internetowej ankiety. Badanie to ma na celu:
1. Przybliżeniu Państwu zakresu wiedzy i umiejętności, jakie będzie posiadać terapeuta zajęciowy kształcony według zachodnioeuropejskich wytycznych tego zawodu.
2. Konfrontację standardów zachodnich terapii zajęciowej z potrzebami polskich organizacji zajmujących się sprawami osób niepełnosprawnych.

Poprzez pytania zawarte w tej ankiecie chcemy lepiej poznać specyfikę podejmowanych działań przez organizacje na rzecz pożytku publicznego aby lepiej przygotować proces kształcenia terapeuty zajęciowego.

Wypełnienie tej ankiety zajmie Państwu kilka minut. DziękujemyAutorki badania
są pracownikami
naukowo - dydaktycznymi
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

dr Aleksandra Kulis jest adiunktem w Zakładzie Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej, pracowała jako wolontariusz z drużyną koszykarzy grających na wózkach przy AWF Kraków
mgr Anna Andrzejczak jest wykładowcą w Zakładzie Medycyny Fizykalnej i Odnowy Biologicznej, studentką studiów doktoranckich i wolontariuszem w stowarzyszeniu KLIKA (Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół)

Obie autorki uczestniczą w projekcie "Doskonalenie potencjału dydaktyczno - naukowego w zakresie terapii zajęciowej kluczem do rozwoju uczelni wyższych", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

  Wstęp

Człowiek w swojej naturze jest osobą aktywną na wielu płaszczyznach życia: społecznej, kulturalnej, zawodowej czy też rodzinnej. Możliwość zaangażowania się w różnych sferach jest niezbędna dla rozwoju jednostek, dla zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. Niepełnosprawność, przewlekła choroba, czy też zdarzenia losowe upośledzają zdolność człowieka do zaspokajania własnych potrzeb. W kontekście tych zagrożeń istotnym jest podejmowanie działań prewencyjnych oraz wyszukiwanie alternatywnych form aktywności (zarówno czynności codziennych, jak i społeczno-kulturalnych) możliwych do zrealizowania pomimo posiadanych ograniczeń. I tutaj pojawia się zawód terapeuty zajęciowego - w perspektywie europejskiej - jako osoby świadomej ogromnej wartości aktywności człowieka. Kolejny obszar pracy terapeuty wiąże się ze stymulowaniem osób w wieku poprodukcyjnym do podtrzymywania i ożywiania aktywności w sferze społecznej, edukacyjnej i kulturalnej; dynamizowaniem procesu rozwoju dzieci i młodzieży w wymiarze artystycznym, poznawczym, motorycznym, komunikacyjnym i społecznym.

Terapeuta zajęciowy dobierając optymalne formy aktywności na wielu płaszczyznach przyczynia się do podniesienia jakości życia osób objętych procesem terapii. Działając jako partner wykazuje się twórczym podejściem szanując indywidualizm jednostki, jej poglądy i zwyczaje. Potrafi współpracować z rodziną chorego, dostosować miejsce i środowisko pracy do potrzeb jednostek i grup, może udzielać niezbędnych informacji o posiadanych prawach i możliwościach (m.in. prawo pracy, opieka socjalna, programy PFRON i MOPS, wykorzystanie funduszy unijnych).

 
 
 

Licznik wejść na stronę: 3700
Optymalizacja pod IE 7.0