Partnerzy:Regulamin Regionalnej Akademii Oracle.

I. Postanowienia ogólne.
 1. Niniejszy Regulamin Regionalnej Akademii Oracle określa zasady funkcjonowania Regionalnej Akademii Oracle, zwanej dalej Akademią.
 2. Celem Akademii jest zachęcenie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do poszerzania wiedzy na temat produktów i rozwiązań marki Oracle poprzez uczestnictwo w programie szkoleniowym prowadzonym przez szkoły członkowskie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Partnerami Programu są:
  1. Oracle Polska Sp. z o.o.
  2. Politechnika Rzeszowska
II. Zasady przystąpienia i udziału w Regionalnej Akademii Oracle.
 1. Do Akademii mogą przystąpić wszystkie szkoły gimanzjalne i ponadgimnazjalne zlokalizowane w woj. podkarpackim.
 2. Nauczyciele, którzy będą prowadzić zajęcia z uczniami zgłaszają się do udziału w Akademii drogą elektroniczną poprzez wysłanie zgłoszenia na adres mailowy: Akademia@prz.edu.pl
 3. Nauczyciele zgłoszeni do udziału Akademii realizują Program szkoleniowy w oparciu o założenia dostarczone przez Partnerów Akademii.
 4. Zapewnienie środków do realizacji Programu szkoleniowego, w tym organizacji zajęć, przygotowania materiałów, zapewnienia lokalizacji i środowiska szkoleniowego w zakresie niezbędnym do zapoznania uczniów z programem szkoleniowym należy do obowiązków Szkoły członkowskiej.
 5. Partnerzy Akademii dostarczą dodatkowe materiały szkoleniowe w zależności od możliwości i/lub uzasadnionych potrzeb nauczycieli.
 6. Uczniowie Szkół członkowskich, którzy brali udział w realizacji Programu szkoleniowego mogą przystąpić do Olimpiady Oracle.
III. Zakończenie współpracy w ramach Regionalnej Akademii Oracle.
Zakończenie współpracy w ramach Programu następuje w następujących przypadkach:
 1. Upływu przewidzianego czasu działania Akademii - Akademia będzie funkcjonowała przez rok od momentu podpisania Porozumienia między Partnerami, z możliwością przedłużenia go o kolejne 6 miesięcy.
 2. Zakończenie funkcjonowania Akademii – Rada Regionalnej Akademii Oracle zastrzega sobie prawo do zakończenia działania Akademii w dowolnym momencie z 90-dniowym wyprzedzeniem na podstawie informacji przesłanej drogą elektroniczną Szkołom członkowskim i Nauczycielom Szkół członkowskich.
 3. Rezygnacji Szkoły członkowskiej lub nauczyciela Szkoły członkowskiej z udziału w Akademii poprzez przesłanie informacji elektronicznej na adres: Akademia@prz.edu.pl
 4. Wykluczenia Szkoły członkowskiej lub Nauczyciela Szkoły członkowskiej z udziału w Akademii przez Radę Akademii w przypadku niewywiązania się lub naruszenia postanowień Regulaminu.
IV. Postanowienia końcowe.
 1. Rada Innovate zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym powiadomi Szkoły członkowskie i Nauczycieli Szkół członkowskich 7 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu drogą elektroniczną.
 2. Nie są udzielane, przekazywane ani cedowane żadne prawa ani licencje związane z prawami własności intelektualnej jakiejkolwiek ze stron (w tym jakiekolwiek patenty, projekty, wiedza specjalistyczna, znaki towarowe ani prawa autorskie).
© Regionalna Akademia Oracle Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej 2015